top of page
Untitled-1.png

אסטרטגיה

תכנית אסטרטגית (לקמפיין בחירות או לפעילות שוטפת) כוללת ניתוח הזירה בה אנו פועלים וגזירה של תכנית עבודה בהתאם למצב בפועל. הפעילות תכלול חקר שוק, מיתוג ובידול, עבודה בתנאי אי וודאות, היבטים פסיכולוגים, שמירה על עמימות, התייחסות לבלתמ״ים ובמידת הצורך ביצוע מהלכים מפתיעים.


אסטרטגיה היא אבן יסוד מרכזי. תכנית מדוקדקת ומדויקת תהווה בסיס איתן לכל מסע הסברה, פעילות שוטפת וקמפיינים.

bottom of page